Ogólne Warunki Handlowe (OWU)

Heylog obejmuje oparte na chmurze rozwiązanie komunikacyjne, które można wykorzystać do łatwej komunikacji za pośrednictwem istniejących usług komunikacyjnych, takich jak WhatsApp & Co.. między firmami logistycznymi i kierowcami, a także innymi podmiotami w łańcuchu dostaw. Rozwiązanie komunikacyjne oparte na chmurze oraz aplikacje mobilne są dalej określane jako "aplikacja".

1. zakres stosowania

1.1 Niniejsze Warunki Użytkowania Heylog ("WU") dotyczą korzystania z Heylog. Obowiązują one pomiędzy nami, Heylog GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria ("Heylog" lub "my"), a Tobą (również: "Użytkownik", razem z Heylog również "Strony")

1.2 Wstępnie sformułowane lub inne warunki dostarczone przez Państwa, które odbiegają od niniejszych OWH, nie stają się częścią umowy, nawet jeśli jesteśmy o nich świadomi, chyba że wyraźnie zgodzimy się na ich obowiązywanie przynajmniej w formie tekstowej (np. poprzez e-mail).

1.3 Aktualnie obowiązujące OWU są dostępne dla Ciebie w każdej chwili w serwisie Heylog oraz pod adresem URL www.heylog.com/terms i mogą być przez Ciebie stamtąd udostępnione, zapisane i wydrukowane. Heylog nie zapisuje tego tekstu umowy po zawarciu umowy.

1.4 Jeżeli w niniejszych OWU jako terminy określone są dni robocze, należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych w Austrii.

1.5 Językiem umowy jest język niemiecki. Wszelkie tłumaczenia na inne języki służą jedynie zapewnieniu zrozumiałości i nie są prawnie wiążące.

2. przedmiot zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez nas usług związanych z aplikacją Heylog.

3. zawarcie umowy

3.1 Korzystanie z Aplikacji: Wchodząc na stronę internetową Heylog w swojej przeglądarce, wprowadzając wymagane dane (imię, dane firmy, adres e-mail, hasło), a następnie akceptując niniejsze OWU, klikając na "REJESTRUJ SIĘ", składasz nam ofertę zawarcia umowy użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU. Wysyłając Ci na podany adres e-mail potwierdzenie, przyjmujemy tę ofertę i umowa użytkowania zostaje zawarta.

Niniejsze OWU są również przedmiotem umów zawieranych pomiędzy pracownikiem Heylog a Tobą. Będą one wyraźnie przywoływane ponownie w dokumentach sprzedaży.

4. nasze usługi

W ramach Heylog świadczymy następujące usługi:

4.1 Zapewnienie dostępu do rozwiązania komunikacyjnego (aplikacji) i jego istotnych funkcji po rejestracji i zawarciu umowy.

4.2 Wymagana dostępność aplikacji wynosi średnio co najmniej 99% w skali roku. Wyłączone są z tego konieczne planowane prace konserwacyjne oraz zakłócenia, na które nie mamy wpływu; w szczególności siła wyższa. W miarę możliwości poinformujemy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej o planowanych pracach konserwacyjnych. Zastrzegamy sobie jednak wyraźnie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych prac konserwacyjnych, jeśli jest to konieczne, w szczególności jeśli jest to wymagane ze względu na bezpieczeństwo danych i operacji. 

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do regularnego ulepszania, dostosowywania, rozszerzania, zastępowania lub innej zmiany funkcjonalności aplikacji w rozsądnym zakresie i z uwzględnieniem interesów wszystkich zaangażowanych stron. Zasadnicze funkcje aplikacji pozostaną jednak niezmienione. O innowacjach będziemy informować w odpowiednim zakresie w miarę możliwości z wyprzedzeniem.

5. twoje obowiązki

5.1 Korzystając z Aplikacji musisz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, i nie wykorzystywać Aplikacji w związku z przestępstwami. Dane do logowania muszą być bezpiecznie zarządzane i chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

5.2 Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków według własnego uznania w przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu. Czyniąc to, weźmiemy pod uwagę uzasadnione interesy zaangażowanych stron. Środki te obejmują następujące działania: Wydawanie ostrzeżeń, czasowe ograniczenie dostępu do naszej aplikacji lub do niektórych funkcji, czasowe zablokowanie użytkowników lub trwałe usunięcie użytkowników, w tym zakazanie korzystania z nich na przyszłość. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych.

6. koszty

6.1 Korzystanie z aplikacji jest z reguły odpłatne. Ceny wynikają z naszego cennika, o ile strony nie uzgodnią w umowie cen odbiegających od niego.

7 Nasza odpowiedzialność

7.1 W przypadku usług, które Heylog świadczy bezpłatnie, ponosimy odpowiedzialność tylko za umyślne i rażące zaniedbanie zgodnie z przepisami ustawowymi.

7.2 W przeciwnym razie Heylog odpowiada bez ograniczeń za umyślność i rażące niedbalstwo, jak również za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

7.3 W przypadku zwykłego zaniedbania Heylog odpowiada za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Istotnym zobowiązaniem umownym w rozumieniu niniejszej klauzuli jest zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim realizację umowy i na którego wypełnieniu użytkownik może w związku z tym regularnie polegać.

7.4 W przypadku punktu 3, Heylog nie ponosi odpowiedzialności za brak sukcesu ekonomicznego, utratę zysku i szkody pośrednie.

7.5 Odpowiedzialność zgodnie z powyższym punktem 3 jest ograniczona do typowej, przewidywalnej w momencie zawarcia umowy szkody.

7.6 Odpowiedzialność za szkody z powodu utraty danych jest ograniczona w przypadku 3 do kwoty odzyskania danych, która zostałaby poniesiona nawet wtedy, gdyby użytkownik regularnie i zgodnie z ryzykiem wykonywał kopie zapasowe danych.

7.7 Ograniczenia odpowiedzialności stosuje się odpowiednio na korzyść pracowników, agentów i zastępców Heylog.

7.8 Odpowiedzialność firmy Heylog z tytułu udzielonych gwarancji (które muszą być wyraźnie oznaczone jako takie) oraz z tytułu roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych pozostaje nienaruszona.

7.9 Wszelka dalsza odpowiedzialność Heylog jest wykluczona.


8. gwarancja

8.1 Heylog udziela gwarancji na bezpłatne usługi zgodnie z przepisami ustawowymi.

8.2 We wszystkich innych aspektach Heylog udziela gwarancji za wady w dostarczaniu aplikacji wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami.

8.3 Wady to istotne odstępstwa od ustalonego w umowie zakresu funkcjonalnego aplikacji.

8.4 Jeśli usługi, które mają być świadczone przez Heylog w ramach niniejszej umowy są wadliwe, Heylog, w rozsądnym terminie i po otrzymaniu pisemnego (e-mail jest wystarczający) powiadomienia o wadzie od użytkownika, naprawi lub ponownie wykona usługi według własnego uznania. W przypadku korzystania z oprogramowania osób trzecich, na które Heylog udzielił użytkownikowi licencji, usunięcie wad polega na nabyciu i zainstalowaniu ogólnie dostępnych uaktualnień, aktualizacji lub łatek. Za usunięcie wad uważa się również dostarczenie instrukcji obsługi, za pomocą której użytkownik może w rozsądny sposób obejść powstałe wady, aby korzystać z aplikacji zgodnie z umową.

8.5 Jeżeli bezusterkowe świadczenie usług nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada Heylog, nawet w rozsądnym terminie wyznaczonym przez użytkownika na piśmie (wystarczający jest e-mail), użytkownik może obniżyć uzgodnione wynagrodzenie o odpowiednią kwotę. Prawo do obniżki jest ograniczone do kwoty miesięcznej ceny stałej odnoszącej się do wadliwej części usługi.

8.6 Jeżeli obniżka zgodnie z punktem 5 osiągnie maksymalną kwotę określoną w punkcie 5 w dwóch kolejnych miesiącach lub w dwóch miesiącach kwartału, użytkownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

8.7 Użytkownik niezwłocznie powiadomi Heylog o wszelkich wadach w formie pisemnej (wystarczy e-mail). Ponadto użytkownik będzie bezpłatnie wspierał Heylog w usuwaniu wad w rozsądny sposób, a w szczególności dostarczy Heylog wszystkie informacje i dokumenty, których Heylog wymaga do analizy i usuwania wad.

9. Kopia zapasowa danych

9.1 Użytkownik jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowych swoich danych w regularnie zaplanowanych odstępach czasu, zgodnie z ryzykiem związanym z korzystaniem z Heylog. Eksport danych można zażądać od Heylog wysyłając e-mail na adres support@heylog.com.

‍‍

10 Termin i rozwiązanie

10.1 Umowa o korzystanie z aplikacji jest zasadniczo zawierana na okres 12 miesięcy ("termin"), chyba że w ofercie podano inaczej. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana na miesiąc przed upływem terminu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub Heylog otrzyma pisemne powiadomienie (wystarczy e-mail), umowa zostanie automatycznie przedłużona na bieżąco na kolejne 12 miesięcy lub okres zaznaczony w ofercie z odpowiednim upływem terminu.

10.2 Umowa może zostać rozwiązana przez nas z czterotygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie musi być przekazane w formie tekstowej (np. e-mailem).

10.3 Umowa może być również rozwiązana przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli istnieje uzasadniony powód jej rozwiązania.

10.4 Dobry powód uprawniający nas do wypowiedzenia umowy może zaistnieć w szczególności, gdy użytkownik naruszy jeden z obowiązków opisanych bardziej szczegółowo w punkcie 5. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do ostrzeżenia użytkownika lub wypowiedzenia umowy według naszego uznania, przy czym najpierw ostrzeżemy użytkownika, jeśli nie ma szczególnych powodów uzasadniających natychmiastowe wypowiedzenie.

‍‍

11 Prawa autorskie i prawa do wizerunku 

11.1 Prawa autorskie i prawa do wizerunku wszystkich zdjęć, grafik lub projektów wyświetlanych w ramach samego Heylog są nasze lub jesteśmy uprawnieni do ich wykorzystania. Wykorzystanie ich bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

11.2 Użytkownik udziela Heylog, w zakresie korzystania z aplikacji poprzez wysyłanie i odbieranie tekstów i treści multimedialnych, prawa do korzystania tylko z tych treści, które są niezbędne do świadczenia usługi komunikacyjnej. To prawo użytkowania pozwala nam na przechowywanie treści na nośnikach danych i wykorzystywanie ich do bieżącego ulepszania Heylog.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityka prywatności.

‍‍

12 Komunikacja elektroniczna

12.1 Użytkownik zgadza się, że komunikacja związana z umową może odbywać się w formie elektronicznej.

13 Zmiany w niniejszych OWU

13.1 Niniejsze OWU mogą zostać zmienione w drodze porozumienia pomiędzy Tobą a nami w sposób określony poniżej: Prześlemy Państwu zmienione warunki w formie tekstowej przed planowaną datą wejścia w życie i oddzielnie zwrócimy Państwa uwagę na nowe postanowienia i datę planowanej daty wejścia w życie. Jednocześnie przyznamy Państwu odpowiedni, co najmniej czterotygodniowy termin na złożenie oświadczenia, czy akceptują Państwo zmienione warunki korzystania z usług w celu dalszego korzystania z nich.

Jeśli w tym terminie, który rozpoczyna się od otrzymania wiadomości w formie tekstowej, nie zostanie złożone żadne oświadczenie, zmienione warunki uznaje się za uzgodnione. O tym następstwie prawnym, tj. o prawie do sprzeciwu, terminie na złożenie sprzeciwu i znaczeniu milczenia, poinformujemy Państwa oddzielnie na początku tego okresu.

‍‍

14. wybór prawa, miejsca jurysdykcji, alternatywne metody rozwiązywania sporów i inne kwestie

14.1 Nie ma umów dodatkowych. Niezależnie od klauzuli 12, umowy dodatkowe muszą być sporządzone w formie pisemnej. Dotyczy to również odstępstw od tej klauzuli formy pisemnej.

14.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU, w tym jakiekolwiek postanowienie dodane w późniejszym terminie, jest nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne w całości lub w części, lub jeśli w niniejszych OWU występuje luka, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony zgadzają się zastąpić nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne postanowienie zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do ekonomicznie zamierzonego celu nieważnego, niewykonalnego lub nieskutecznego postanowienia. W podobny sposób strony uzupełnią niezbędne, odpowiednie postanowienie, jeśli takiego zabraknie.

14.3 Komisja UE oferuje możliwość rozwiązywania sporów online na prowadzonej przez siebie platformie internetowej. Do platformy tej można dotrzeć za pomocą linku zewnętrznego http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zwracamy uwagę, że nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

14.4 Obowiązuje prawo Republiki Austrii z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Nie dotyczy to postanowień, które są obowiązkowo stosowane zgodnie z prawem kraju zamieszkania użytkownika i od których nie można odstąpić w drodze umowy.

14.5 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba firmy Heylog, pod warunkiem, że jesteś kupcem, nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Austrii lub w innym państwie członkowskim UE, przeniosłeś swoje stałe miejsce zamieszkania za granicę po wejściu w życie niniejszych warunków użytkowania lub Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu jest nieznane w momencie wnoszenia powództwa.

Status: 03 maja 2023 r.

Heylog to serwis komunikacyjny dla nowoczesnej logistyki. Pomagamy utrzymać przegląd sytuacji i podejmować właściwe decyzje.
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.